Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

Tugann an t-Acht um Brústocaireacht a Rialáil, a tháinig i bhfeidhm ar 1 Meán Fómhair 2015, le fios go mbunóidh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí Clár ar ghníomhaíochta brústocaireachta. Déanfaidh an Coimisiún soláthar don Chlár chomh maith.  www.lobbying.ie

Is é aidhm an Chláir seo eolas a chur ar fáil don phobal maidir le céannacht na ndaoine a dhéanann teagmháil le hOifigigh Phoiblí Ainmnithe maidir le polasaí faoi leith, le cúrsaí reachtaíochta nó le cinntí atá le déanamh. Ní mór do bhrústocairí tuairisc a thabhairt ar idirghníomhaíocht le hOifigeah Poiblí Ainmnithe.

I gcomhréir le hAlt 6(4) den Acht, ní mór do gach comhlacht poiblí  liosta Oifigigh Phoiblí Ainmnithe an chomhlachta phoiblí a fhoilsiú.  Tá dhá aidhm ag an liosta:

D’fhonn ligean don phobal daoine atá ina n-Oifigigh Phoiblí Ainmnithe a aithint; agus

Mar acmhainn do bhrústocairí a mbeidh sonraí Oifigeach Pobail Ainmnithe ag teastáil uathu nuair atá comhdúchán le cur ar ais chuig an gClár. Is iad seo a leanas na hOifigigh Phoiblí Ainmnithe don Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail:

Airí

1 An t-Aire Michael Ring T.D.

2 An t-Aire Stáit Seán Canney T.D

Comhairleoirí Speisialta (a cheaptar)

1 Padraig Hughes

2 Daniel Rowan

Bord Bainistíochta

1 Kevin McCarthy

2 Bairbre Nic Aongusa

3 William Parnell

4 Sheenagh Rooney