An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus um Ghníomhaíochtú Pobail (CCSGP)

Clár úr um chuimsiú sóisialta is ea SICAP.  Cuireadh i bhfeidhm é an 1 Aibreán 2015 agus beidh sé ar siúl go dtí mí na Nollag 2017. Is é an clár a tháinig i ndiaidh an Chláir Forbartha Áitiúla agus Pobail amach (CFÁP).  

Tá sé d’aidhm leis an bhochtaineacht a laghdú agus an cuimsiú sóisialta agus comhionannas a chur chun cinn. Déanfar é sin leis trí bheith rannpháirteach le pobail áitiúla. Oibríonn sé leis na pobail is mó atá faoi mhíchumas agus na pobail is deacra teacht orthu.

Maoiniú CCSGP

Tá CCSGP cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus ag Clár Choiste Sóisialta na hEorpa de chuid an Aontais Eorpaigh maidir le hInfhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020. In 2015 fuarthas leithdháileadh speisialta i leith an Chláir faoin Tionscnamh Fostaíochta don Ógra.

Spriocghrúpaí CCSGP

Dírítear sa Chlár ar:

 • páistí agus teaghlaigh ó cheantair faoi mhíbhuntáiste,
 • tuismitheoirí aonair,
 • pobail úra (lena n-áirítear dídeanaithe agus iarrthóirí tearmainn),
 • daoine atá ina gcónaí i bpobail faoi mhíbhuntáiste,
 • daoine faoi mhíchumas,
 • Romaigh,
 • daoine atá dífhostaithe (lena n-áirítear iad siúd ar an gClár Beo),
 • Oibrithe ar ioncam íseal / teaghlaigh
 • Taistealaithe,
 • daoine óga dífhostaithe ó cheantair faoi mhíbhuntáiste, agus
 • daoine óga idir 15-24 bliain d’aois nach bhfuil i mbun fostaíochta, oideachais agus oiliúna.

Spriocanna CCSGP

Tá trí sprioc leis an gClár ina ndírítear ar fhorbairt phobail, oideachas agus oiliúint, agus fostaíocht. Is iad sin:

 • Tacaíocht agus acmhainní a thabhairt do phobail faoi mhíbhuntáiste agus spriocghrúpaí imeallaithe chun plé a dhéanamh leis na páirtithe leasmhara ábhartha áitiúla agus náisiúnta chun ceisteanna um chuimsiú sóisialta agus um chomhionannas a shainaithint agus dul i ngleic leo;
 • Tacaíocht a thabhairt do dhaoine aonair agus do spriocghrúpaí imeallaithe atá faoi mhíbhuntáiste oideachais ionas go mbeidh siad ábalta a bheith rannpháirteach go hiomlán le deiseanna foghlama ar feadh an tsaoil, páirt a ghlacadh iontu agus dul ar aghaidh tríothu trí leas a bhaint as cuir chuige forbartha pobail; agus
 • A bheith rannpháirteach le spriocghrúpaí imeallaithe/daoine aonair agus cónaitheoirí pobal faoi mhíbhuntáiste atá dífhostaithe ach nach dtagann faoin soláthar seirbhíse fostaíochta príomhshrutha.  Chun cuidiú leo dul níos gaire don mhargadh agus a n-ullmhacht oibre a fheabhsú. Chun tacú le rochtain ar an bhfostaíocht agus ar an bhféinfhostaíocht chun deiseanna fiontair shóisialta a chruthú.

Seachadadh CCSGP

Déanann an Coiste Forbartha Áitiúla agus Pobail (CFÁP)  CCSGP a mhaoirsiú agus a bhainistiú i ngach ceantar údaráis áitiúil. Comhaontaíonn gach CFÁP na spriocanna bliantúla dá gceantar bunaithe ar na riachtanais áitiúla lena chinntiú go mbaintear a spriocanna amach leis an gClár. Seachadann Oibritheoirí Cláir a fhostaíonn CFÁP i ngach ceantar CCSGP.

D’fhostaigh an Roinn Pobal le hoibriú thar a ceann chun seachadadh CCSGP a bhainistiú agus a mhaoirsiú ar fud na tíre. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin gClár ar shuíomh gréasáin Pobal (link is external).

Seirbhísí CCSGP(cruthaigh nasc le Bileog CCSGP)

An mian leat a fháil amach cad iad na seirbhísí atá ar fáil duit faoi CCSGP? Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le d’Oibritheoir Clár CCSGP áitiúil. Gheobhaidh tú a sonraí teagmhála a shuíomh gréasáin Pobal (link is external).

Déan Teagmháil Linn

Aonad CCSGP
An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
Béal an Átha
Co. Maigh Eo
F26 E8N6
Teileafón: +353 (0)96 24254
Ríomhphost: SICAP@drcd.gov.ie

European Union - Investing in your future - European Social Fund
European Structural and Investment Funds Programmes 2014-2020