Líonraí Rannpháirtíochta Poiblí (PPNanna)

Tá PPNanna bunaithe agus i bhfeidhm i ngach ceann de na 31 údarás áitiúil ar fud na hÉireann. Láithreáin Gréasáin an Líonra Rannpháirtíochta Poiblí.

Is líonra foirmeálta é PPN. Tugann PPN deis d’údaráis áitiúla ceangal le grúpaí pobail ar fud na tíre.

Is iad na trí phríomhghrúpa ná –

  • grúpaí pobail atá ag obair sa phobal, leithéid grúpaí spóirt, cumainn cultúir, Béilí ar Rothaí nó Coiste Bailte Slachtmhara
  • eagraíochtaí áitiúla a bunaíodh chun an comhshaol a chosaint mar An Taisce nó Cairde Éanlaith Éireann.
  • grúpaí a dhéanann ionadaíocht ar dhaoine atá eisiata go sóisialta agus nach bhfuil aon ghuth acu sa tsochaí, daoine mar daoine atá faoi mhíchumas, imircigh nó Daoine den Lucht Siúil.

Tugann PPNanna deis níos fearr do shaoránaigh baint a bheith acu le cinntí an rialtais áitiúil a mbíonn tionchar acu ar a bpobal féin. Treisítear an daonlathas nuair a ghlactar san áireamh smaointeoireacht agus leasa éagsúla mar chuid den phróiseas déanta cinntí sa Rialtas Áitiúil.

Cinntí níos trédhearcaí, níos eolasaí agus níos fearr a thoradh.

Conas mar a tháinig na PPNanna ar an bhfód?

Mar  thoradh ar an Local Government Reform Act, 2014 a bunaíodh na PPNanna. Tháinig an dlí i bhfeidhm i ndiaidh tuarascáil in 2013 ón Working Group on Citizen Engagement with Local Government, a raibh an Dr Sean Healy ó Cheartas Sóisialta na hÉireann ina chathaoirleach air.

Moladh i dtuarascáil an Ghrúpa Oibre go mbeadh níos mó baint ag saoránaigh le cinntí a dhéantar ag leibhéal an rialtais áitiúil. Moladh ann gur cheart PPNanna a bhunú i ngach ceantar údaráis áitiúil. Thabharfadh sin an deis don phobal ról gníomhach a ghlacadh i gcoistí iomchuí de chuid an údaráis áitiúil.

Mar a oibríonn na PPNanna?

Cláraíonn grúpaí pobail chun a bheith páirteach sa PPN ina gceantar údaráis áitiúil.  Nuair a thagann na grúpaí le chéile toghtar coistí eagrúcháin ar a dtugtar “Rúnaíocht an PPN”. D’fhéadfadh an PPN “Oibrí Acmhainne” a cheapadh freisin arb é a phost tacú le “Rúnaíocht an PPN” agus obair an PPN a chomhordú.

Is chuig an PPN a rachaidh gach údarás áitiúil ar mian leo leas a bhaint as saineolas pobail agus deonach sa gceantar.

Ní mór do LCDCanna (i mBéarla amháin) nó SPCanna a gcuid ionadaithe pobail a fháil agus thoghadh tríd an PPN.

Mar a dhéantar PPNanna a mhaoiniú

Tacaíonn an Roinn agus rialtais áitiúla le PPNanna ar bhonn maoinithe chomhroinnte. Cuireann an Roinn 50,000 euro ar fáil do gach PPN sa bhliain. Cuireann na húdaráis áitiúla 30,000 euro ar fáil do gach PPN sa bhliain. Tá an Roinn ag cur maoiniú ar fáil freisin chun bogearra bunachar sonaí ball a leathadh amach i measc gach PPN, bogearra ar uirlis thábhachtach bainistithe sonraí agus cumarsáide a bheidh inti do na PPNanna.  Déanann an Roinn maoiniú freisin ar chláir oiliúna do PPNanna.

Treoir d’Úsáideoirí (i mBéarla amháin) leagtha amach dóibhsean atá páirteach sna PPNanna.  Tá Grúpa Náisiúnta Comhairleach PPN bunaithe freisin chun comhairle agus cúnamh a chur ar fáil maidir le PPNanna a fhorbairt agus monatóireacht a dhéanamh orthu.