An Scéim Áiseanna Pobal

Maidir leis an Scéim Áiseanna Pobal (CFS)

Féadfaidh grúpaí pobail i gceantair uirbeacha agus faoin tuath atá faoi mhíbhuntáiste iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú faoin Scéim Áiseanna Pobal:

 • Tá leithroinnt náisiúnta 2m euro ag an scéim don bhliain 2017, suas le 1,000 euro  in aghaidh an tionscadail.
 • Cuirtear deontais ar scála beag ar fáil do ghrúpaí pobail ar fud na hÉireann.
 • Feidhmíonn sí i gcomhar le scéimeanna agus cláir eile atá i bhfeidhm cheana féin i bpobail ach ní féidir le grúpaí an maoiniú seo a úsáid ach do thionscadail chaipitil nó don chuid de thionscadal a bhaineann le caipiteal.

Áirítear iad seo a leanas ar thionscadail nó ar chuid de thionscadail atá incháilithe don mhaoiniú caipitil seo:

 • Trealamh oifige
 • Acmhainní tionscadail
 • Saoráidí taighde
 • Trealamh éifeachtachta fuinnimh

An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) agus an Ceantar Bardasach i ngach Údarás Áitiúil a dhéanfaidh an Scéim a riar thar ceann na Roinne.

Rialacha

 1. Is do thionscadail chaipitil nó do ghné caipitil de thionscadail atá maoiniú ar fáil faoin Scéim Áiseanna Pobal.
 2. I gcásanna ina ndéantar idir oibreacha reatha agus oibreacha caipitil in éineacht, ní féidir ach maoiniú a fháil faoin Scéim seo don chuid caipitil.
 3. Ní mór do ghrúpaí iarratas a dhéanamh chuig an Údarás Áitiúil lena mbaineann siadsan.  Déantar sin leis an bhfoirm iarratais a chuirtear ar fáil ag an nasc thíos.
 4. Ní gá maoiniú-meaitseála a fháil ó fhoinsí eile d’fhonn deontas a cheadú.

Féach Treoirlínte maidir le hIarratas a dhéanamh ar an Scéim Áiseanna Pobal chun tuilleadh sonraí a fháil.

Rátaí

Tairgfear deontais suas le 1,000 euro ar a mhéad in aghaidh gach tionscadail faoin Scéim.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní mór do do ghrúpa Foirm chomhlánaithe Iarratais ar an Scéim Áiseanna Pobal a chur ar aghaidh chuig do Choiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC).

Is féidir teacht ar shonraí teagmhála do do LCDC ag an nasc thíos:
An Coiste Forbartha Pobail Áitiúil.

Foirmeacha/Cáipéisí Bainteacha