Próiseas Soláthair

Plean Náisiúnta Leathanbhanda

Tá sé mar aidhm leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda dul i ngleic go conclúideach le dúshláin ceangail na hÉireann trína chinntiú go bhfuil teacht ag gach áitreabh sa tír ar sheirbhísí leathanbhanda ar ardluas.

Tá sé seo á bhaint amach trí:

  • Bhearta chun infheistíocht tionscail a spreagadh agus dlús a chur léi; agus
  • Chlár uaillmhianach infheistíochta de chuid an Stáit i gceantair nach ndéanfaidh an tionscal infheistíocht iontu

Próiseas Soláthair

Tá Próiseas Soláthair don PhNL á bhainistiú go mion ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil. I ndiaidh caidrimh ghníomhaigh chuimsithigh le tairgeoirí trí  phróiseas idirphlé iomaíoch, tugadh cuireadh do thairgeoirí a Réitigh Mionsonraithe a chur isteach i Mí Mhéan Fómhair le déanaí. Cor cinniunach is ea é seo mar chuid den phróiseas soláthair. Is é céim deiridh an phróisis sholáthair próiseáil na Réiteach Mionsonraithe agus díreofar aird ar na Tairiscintí Deiridh ina dhiaidh sin.