An tAonad Forbartha Teileachumarsáide Réigiúnach

Is tionscnamh beartas Rialtais é an Plean Náisiúnta Leathanbhanda arb éard atá mar chuspóir aige leathanbhanda ardluais a sholáthar do gach saoránach agus do gach gnóthas in Éirinn. Is éard is príomhchuspóir ag an bPlean Náisiunta Leathanbhanda clúdach iomlán a bhaint amach maidir le leathanbhanda ardluais in Éirinn. Bainfear an aidhm seo amach trí infheistíocht luathaithe tráchtála ó oibreoirí teileachumarsáide, taobh le hidirghníomhaíocht ón Stáit, d’fhonn rochtain ar leathanbhanda ardluais a sholáthar in áiteanna nach ionann is cinnte go ndéanfaidh an tionscal infheistíocht iontu.

 Ról na Roinne seo

Tá an Clár don Rialtas Comhpháirtíochta tiomanta do bhearta a chuideoidh le cur i bhfeidhm céimneach an líonra nuair a bheidh conradh nó conarthaí bronnta. Tá sé mar fhreagracht ar an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail a chinntiú nach bhfuil aon bhac áitiúil ar imlonnú agus tá sé mar fhreagracht uirthi freisin réimsí tosaíochta a aithint don chur i bhfeidhm céimneach, rud a chuirfidh dá réir sin leis an bpróiseas soláthair agus le sceideal an chuir i bhfeidhm don tairgeoir nó do na tairgeoirí rathúla.

Tá 2 Ghrúpa Gníomhaíochta Réigiúnacha Leathanbhanda bunaithe ag an Roinn seo a bheidh ag obair le hÚdaráis Áitiúla, Oifigí Fiontair Áitúla, Grúpaí LEADER agus gníomhaireachtaí ábhartha eile. Oibreoidh na Grúpaí Gníomhaíochta chun dlús a chur le tógáil an líonra leathanbhanda faoin tuath in Éirinn, a luaithe a bheidh conradh nó conarthaí bronnta, trína chinntiú nach bhfuil aon bhac áitiúil ar réimsí tosaíochta a aithint don chur i bhfeidhm céimneach. Cuideoidh siad freisin le forbairt na Straitéisí Digiteacha Tuaithe, mar atá leagtha amach sa Chlár don Rialtas Comhpháirtíochta

Cé a bhainfidh leas as an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda?

Áiríonn próifíl an cheantair a bhfuiltear ag súil go rachaidh an straitéis idirghabhála i ngleic le:

  • 542,000 seoladh poist
  • 990,000 saoránach (21% den daonra náisiúnta)
  • 381,000 ball den fhórsa gníomhach oibre
  • 52,057 feirm (61% de líon iomlán na bhfeirmeacha náisiunta)
  • 47,096 Fiontar Beag agus Meánmhéide, micrifhiontair den chuid is mó.
  • 437 scoil (13% den líon iomlán)
  • 310 páirc ghnó (4% den líon iomlán náisiúnta)

Tuilleadh eolais, mapáil & conas seiceáil an bhfuil mé sa cheantar idirghabhala?

Dá mba mhaith leat tuilleadh eolais a fháil maidir leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda, nó dá mba mhaith leat a sheiceáil an bhfuil d’áitreabh lonnaithe sa cheantar idirghabhála, is féidir leat cuairt a thabhairt ar shuíomh an Phlean Náisiunta Leathanbhanda ag www.broadband.gov.ie agus d’áitreabh a aimsiú ar an mapa, d’Éirchód nó do sheoladh a chur isteach sa bhosca cuardaigh. Is féidir leat d’Éirchód a aimsiú ag www.eircode.ie