An Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda

Tá an Clár don Rialtas Comhpháirtíochta tiomanta do thascfhórsa fón póca agus leathanbhanda a bhunú laistigh de 100 lá chun breithniú a dhéanamh ar bhearta láithreacha chun aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh theileachumarsáide faoin tuath in Éirinn.

Bunaíodh an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda i Mí Iúil 2016. Ba é ról an Tascfhórsa réitigh a fhiosrú chun aghaidh a thabhairt ar easpaí raon clúdaigh leathanbhanda/fón póca agus gníomhartha inláimhsithe a shainaithint a d’fhéadfaí a dhéanamh chun feabhas a chur ar chaighdeán na seirbhísí leathanbhanda agus fón póca a bhí á gcur ar fáil do shaoránaigh ar fud na hÉireann.

Foilsíodh Tuairisc an Tascfhórsa  i Mí na Nollag 2016, ina bhfuil moltaí agus 40 beart leagtha amach le bacainní ar ghlacadóireacht fón póca agus ar an rochtain ar leathanbhanda a mhaolú. D’aithin an Tascfhórsa réimsí éagsúla ina bhféadfaí buntáistí luathaithe do thomhaltóirí ó infheistíochtaí tionscail a chinntiú trí ghníomh díreach Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit.

Tá na gníomhartha atá leagtha amach sa tuarascáil dírithe ar fheidhmíocht líonra a bharrfheabhsú, comhsheasmhacht a fheabhsú i ndáil le nósanna imeachta pleanála, rochtain ar an mbonneagar a fheabhsú, plé a dhéanamh le príomhpháirtithe leasmhara ar shaincheisteanna a bhaineann le feidhmiú céimneach an bhonneagair theileachumarsáide, agus cur ar chumas tomhaltóirí cinntí eolasacha a dhéanamh faoi tháirgí agus faoi sheirbhísí atá ar fáil.

An Grúpa Forfheidmithe  

Bunaíodh an Grúpa Forfheidmithe chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na mbeart uilig a cuireadh san áireamh i dTuairisc an Tascfhórsa. Tugann Grúpa Forfheidmithe an Tascfórsa ardán do gheallsealbhóirí a bhfuil freagrachtaí acu i gcur chun feidhme beart a aimsíodh i dTuairisc an Tascfhorsa bualadh le chéile. Beidh ról maighdeogach ag an nGrúpa ar mhonatóireacht a dhéanamh agus ar dhul chun cinn a spreagadh chun a chinntiú go dtabharfar gach beart atá molta ag an Tascfhórsa chun críche.

 Tuairiscí ar an Dul Chun Cinn

Cuirfidh an Grúpa Forfheidmithe scéala chuig an mbeirt Airí gach 90 lá. Ina dhiaidh seo, tabharfaidh an bheirt Airí sonraí na Tuarascála ar dhul chun cinn don Rialtas. Foilseofar gach tuairisc ráithiúil ar dhul chun cinn an Ghrúpa ar an leathanach seo.

Is féidir breathnú ar Thuairisc Q3

Is féidir breathnú ar Thuairisc Q2 

Is féidir breathnú ar Thuairisc Q1