Gnóthaí Tuaithe

Is é príomhaidhm Rannán Réigiúnach agus Tuaithe na Roinne dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta inbhuanaithe fadtéarmach a chur chun cinn agus a éascú ar fud na tuaithe in Éirinn. Chuige sin, oibreoidh an Roinn le páirtithe leasmhara sa tréimhse amach romhainn le Straitéis a fhorbairt lena n-áireofar Plean Gníomhaíochta Tuaithe d’fhonn dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta a bhrú ar aghaidh faoin tuath in Éirinn. Ar na príomhghníomhaíochtaí eile tá cur i bhfeidhm ghnéithe LEADER den Chlár Forbartha Tuaithe 2014-2020 agus raon eile scéimeanna a sheachadadh, lena n-áirítear Scéim Áineasa Tuaithe, Scéim na Siúlóidí Tuaithe, scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte agus CLÁ‏R. Is eochairthosaíocht é cúrsaí ullmhúcháin do roll amach tráthúil leathanbhanda.

Bailte Slachtmhara

Eagraíonn an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail Comórtas na mBailte Slachtmhara. Bíonn an comórtas urraithe ag SuperValu.

Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte

Is é príomhaidhm na scéime tacú le hathbheochan bailte agus sráidbhailte d’fhonn timpeallacht oibre agus timpeallacht comhluadair ina bpobail féin a fheabhsú.