An tAire Ring ag iarraidh ar dhaoine HEILEO MÓR a rá lena gcuid comharsan an Deireadh Seachtaine Saoire Bainc i mí Bealtaine

Foilsithe 6 Márta 2019

Imeacht a neartóidh an pobal agus a rachaidh i ngleic le haonrú sóisialta

Tá Michael Ring TD, an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail ag iarraidh ar dhaoine teagmháil a dhéanamh lena gcuid comharsan mar chuid den Heileo Mór!, an chéad Deireadh Seachtaine Náisiúnta don Phobal, a bheidh ar siúl Deireadh Seachtaine Saoire Bainc na Bealtaine (4-6 Bealtaine).

Tacóidh an “Heileo Mór” le pobail imeachtaí a reáchtáil ina gceantar féin le súil naisc sa phobal a neartú agus cuidiú dul i ngleic leis an bhfadhb a bhaineann le haonrú sóisialta.

Dúirt an tAire Ring: “Táim ag tabhairt dúshlán do gach duine Heileo Mór a rá lena gcomharsana trí imeacht a eagrú ina bpobal féin nó freastal ar cheann ann. D’fhéadfadh gur cupán tae le chéile,  picnic nó lá spóirt a bheadh i gceist nó imeacht ar stair áitiúil. An pobal a shocróidh sin!

“Chun tacú leis na himeachtaí sin tá  €10,000 leithroinnte agam chuig an 31 Údarás Áitiúil agus iarrtha agam orthu an maoiniú a leithroinnt ar imeachtaí Heileo Mór! ina gceantar féin.   Ar a laghad 1,000 imeacht go háitiúil ar fud na tíre an sprioc atá i gceist.”

Tá maoiniú d’imeachtaí ar fáil do choistí áitritheoirí agus do ghrúpaí pobail agus deonacha tríd an Údarás Áitiúil. Tá tuilleadh sonraí le fáil ar www.drcd.gov.ie/bighello, agus ar leathanach Facebook  The Big Hello!

Dúirt an tAire Ring freisin: “Sa saol atá inniu ann, is lú am atá ag go leor daoine a chaitheamh i measc an phobail, iad ag obair uaireanta níos faide, tá sé tábhachtach bealaí nua a aimsiú le daoine a thabhairt le chéile agus díriú ar an tábhacht atá leis an gcomharsanacht. Is beag am a dhéanaimid do dhaoine lasmuigh dár muintir féin, dár gcairde agus na meáin shóisialta.

“Faraor, tá go leor daoine inár measc uaigneach agus in aonraic go sóisialta. Creidim go gcabhróidh an tionscnamh seo le daoine ceangal nó athcheangal lena gcomharsana agus leis an bpobal.

Roinn an Aire atá i mbun an imeachta i gcomhar le hionadaithe ó na Líonraí Rannpháirtíochta Poiblí, Cuideachtaí Forbartha Pobail Áitiúil, Comhairle Oibrithe Deonacha na hÉireann, Tionscadal na Nuálaithe Sóisialta Óga, Macra na Feirme, Street Feast, An tOireachtas agus Change X.

Dúirt an tAire Ring: Is mór is fiú dom tacaíocht ghníomhach a bheith agam ó ghrúpa oibre ina bhfuil ionadaithe ó ar fud na hearnála pobail agus deonaí agus a raibh a gcuid oibre ríthábhachtach maidir le leagan amach an imeachta seo.   Beidh tacaíocht agus líonraí pobail an ghrúpa ríluachmhar chun an Heileo Mór a chur chun cinn ar fud na hÉireann.”

Tá sé i gceist imeacht amháin Gaeilge, ar a laghad, a bheith ar siúl i ngach ceantar Údaráis Áitiúil.

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí:

Is tionscnamh é an Lá Náisiúnta don Phobal de chuid na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail i gcomhar le páirtithe leasmhara.

Tá €10,000 leithroinnte ag an Aire Ring ar gach Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC)/limistéar Údaráis Áitiúil chun tacú le himeachtaí áitiúla.

 atá ábalta iarratas a dhéanamh?

Fáilteofar roimh iarratais ó ghrúpaí deonacha agus pobail, eagraíochtaí agus coistí áitritheoirí laistigh de limistéar gach údaráis áitiúil.

 nach féidir leo iarratas a dhéanamh?

Iarratais ó dhaoine aonair, eagraíochtaí tráchtála agus eagraíochtaí neamhbhrabúis, eagraíochtaí náisiúnta nó iarratais ó eagraíochtaí pobail atá lonnaithe lasmuigh den chontae iomchuí.