Diminsin Náisiúnta agus Réigiúnacha

Is rannpháirtí lárnach é an Roinn le forbairtí sa tuath agus le forbairtí réigiúnahca sna bealaí seo a leanas:

  • Ionchur a thabhairt ar an gCreat Náisiúnta Pleanála;
  • Éascaíocht a dhéanamh ar obair na ngrúpaí seo a leanas; Coimisiún Forbartha an Iarthair agus Tascfhórsa Gnothaí Eacnamaíocht an Atlantaigh ; agus
  • Rannpháirtíocht le Tionóil Réigiúnacha ar bhonn leanúnach maidir le bearta atá faoi chúram na Roinne.

Tá rol ag an Roinn, is é sin, obair a dhéanamh leis na hÚdaráis Áitiúla d’fhonn cabhrú le roll amach infrastruchtúir thráchtála agus infrastruchtúir a bhaineann leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda sa tír. Bíonn an Roinn seo ag obair go dlúth leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ina thaobh seo.

Tá ról lárnach ag an Roinn le forbairt múnlaí nuálaí a bhaineann le fiontar sóisialta. Déanfar amhlaidh trí fhorbairtí ar Pholasaí Náisiúnta ar Fhiontar Sóisialta, taobh le hobair a dhéanamh d’fhonn Daonchairdeas a sholáthar, An Ciste Nuálaíochta Sóisialta Éireann ina measc.