REQUEST FOR SUBMISSIONS OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003 – PREPARATION OF A DRAFT SCHEME BY the Department of Rural and Community Development

Tá sé i gceist ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréacht-scéime á lorg ag An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Ba chóir freisin, go hinmhianaithe, aighneachtaí, a bheidh ar fáil go poiblí ar láithreán gréasáin, a sheoladh isteach go leictreonach chuig corporate@drcd.gov.ie.

Ina ionad sin is féidir iad a sheoladh leis an bpost chuig

An Roinn Forbartha
Tuaithe agus Pobail,
Trinity Point
10-11  Sráid Laighean Theas.
Baile Átha Cliath 2
D02 EF85

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról/na seirbhísí arna soláthar don phobal ag Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail  ar fáil ar www.drcd.gov.ie. Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 5.00 i.n 21 Meán Fómhair 18. Gheobhfar breis eolais maidir leis an Acht seo ar láithreán gréasáin na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag www.chg.gov.ie.

REQUEST FOR SUBMISSIONS OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003 – PREPARATION OF A DRAFT SCHEME BY the Department of Rural and Community Development

The Department of Rural and Community Development proposes to draft a scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

The Department of Rural and Community Development now wishes to invite representations in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties. Submissions should ideally not exceed 4,000 words (c. 8 pages). Ideally submissions, which will be made available on the Department’s website, should be forwarded electronically to corporate@drcd.gov.ie.

Alternatively, they may be posted to

Department of Rural
and Community Development,
Trinity Point
10-11 Leinster Street South.
Dublin 2
D02 EF85

Information in relation to the mandate and role / services provided to the public by The Department of Rural and Community Development is available on www.drcd.gov.ie

The latest date for receipt of representations is 5 p.m. on 21 September 18. Further information in relation to the Act is available on the website of the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht at: www.chg.gov.ie.