Social Enterprise

The Department is currently examining the potential in relation to the social enterprise sector.

Significant support is however already available to the sector, with the Government currently providing substantial funding to social enterprises through a range of programmes and schemes, including the Community Services Programme, Community Employment Schemes, the Wage Subsidy Scheme for the employment of people with disabilities, public sector contracts the Social Finance Foundation and LEADER.

 

 

 

 

Tá scrúdú á dhéanamh ag an Roinn faoi láthair ar acmhainneacht na hearnála fiontar sóisialta.

Tá tacaíocht shuntasach ar fáil don earnáil cheana, áfach, mar go gcuireann an Rialtas cistiú nach beag ar fáil d’fhiontair shóisialta trí raon de chláir agus scéimeanna, lena n-áirítear Clár na Seirbhísí Pobail, Scéimeanna Fostaíochta Pobail, an Scéim Fóirdheontas Pá chun daoine atá faoi mhíchumas a fhostú, conarthaí na hearnála poiblí, an Foras Airgeadais Shóisialta agus LEADER.